گروه فیلم سازی زوم

 شرکت نویان گستر ایده محور

پس از تولید

Post Production

ثبت نام در جشنواره ها  : شناسایی ، انتخاب و مشاوره تکمیل فرم ثبت نام برای هر فیلم به صورت اختصاصی  انجام می پذیرد. اخبار دقیق مراحل جشنواره به فیلم سازان اعلام خواهد شد . در زمینه  ارسال فیلم ها به جشنواره های معتبر بین المللی پس از راهیابی اثر نیز مشاوره های لازم انجام خواهد گرفت . جهت در عرصه بین المللی فیلم ها نیاز به زیرنویس به زبان های دیگر دارند . ابتدا متن مورد نیاز تهیه و ترجمه می شود به گونه ای که با امانت داری حداکثر  مفاهیم برای مخاطبان غیر فارسی قابل درک باشد و سپس متن ها در جای درست خود قرار می گیرند .

cinamatograpy

چرا باید با ما همکاری کنید

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.من یک بلاک

روند

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید.من یک بلاک متن هستم،

cinamatograpy

سابقه فعالیت

مکثی بعد از بیداری /

نسیان /

به جا مانده /

واسونک /

آ … در سرزمین بایر/

معرفی خدمات

ثبت نام در جشنواره ها  : شناسایی ، انتخاب و مشاوره تکمیل فرم ثبت نام

اخبار دقیق مراحل جشنواره به فیلم سازان

تهیه بسته خبری چند زبانه

تبلیغات در فضای مجازی

آیا شما مایل به همکاری با ما هستید؟

در صورت تمایل به همکاری درخواست خود را ثبت کنید .

آیا به خدمات پس از تولید ما نیاز دارید ؟

در صورت نیاز به خدمات پس از تولید سفارش خود را ثبت کنید .